Контракт на обслуживание

STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA, KAI SUDAROMA ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS SU KELIONIŲ ORGANIZATORIUMI UAB „Kidy Tour“

1. Ši forma yra privaloma kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui, teikiant ikisutartinę standartinę informaciją, kai turistas įsigyja organizuotą turistinę kelionę.
2. Kelionių organizatorius ir (ar) kelionių pardavimo agentas iki organizuotos turistinės kelionės sutarties sudarymo be formoje nurodytos ikisutartinės standartinės informacijos privalo turistui suteikti informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.748 straipsnio 1 dalyje.
3. Kai organizuotos turistinės kelionės sutartis sudaroma fiziškai dalyvaujant kelionių organizatoriui arba kelionių pardavimo agentui, žemiau nurodyta ikisutartinė standartinė informacija tiesiogiai pateikiama turistui popierine forma arba kitoje patvariojoje laikmenoje. Kai organizuotos turistinės kelionės sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, žemiau nurodyta ikisutartinė standartinė informacija pateikiama kelionių organizatoriaus UAB „Kidy Tour“ interneto svetainėje www.kidytour.lt.
3. Formoje pateikiama informacija atitinka 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB, I priedo A, B, C dalyse nurodytų formų turinį.

STANDARTINĖS INFORMACIJOS FORMA
Jums siūlomas turizmo paslaugų derinys yra organizuota turistinė kelionė, kaip ji yra apibrėžta 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/ EEB (toliau – Direktyva (ES) 2015/2302).

Todėl Jūs galėsite naudotis visomis ES teisės aktuose numatytomis teisėmis, kurios taikomos organizuotoms turistinėms kelionėms. Kelionių organizatorius UAB „Kidy Tour“ bus visiškai atsakingas už tinkamą visos organizuotos turistinės kelionės vykdymą.

Be to, kaip reikalaujama pagal įstatymus, kelionių organizatorius UAB „Kidy Tour“ turi reikiamą apsaugą, kad Jums būtų grąžinti už organizuotą turistinę kelionę sumokėti pinigai ir, kai transporto paslaugos yra įtrauktos į organizuotą turistinę kelionę, būtų užtikrintas Jūsų repatrijavimas (grąžinimas į pradinę išvykimo vietą) tuo atveju, jeigu kelionių organizatorius UAB „Kidy Tour“ taptų nemokus.

Pagrindinės turistų teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302:
– Turistas turi gauti visą būtiną informaciją apie organizuotą turistinę kelionę prieš sudarant organizuotos turistinės kelionės sutartį.
– Kelionių organizatorius atsako už tai, kad visos į organizuotos turistinės kelionės sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų suteiktos tinkamai.
– Turistui nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jis gali naudotis norėdamas susisiekti su kelionių organizatoriumi arba kelionių pardavimo agentu.
– Turistas gali perleisti organizuotą turistinę kelionę kitam asmeniui deramai apie tai pranešęs kelionių organizatoriui, tačiau dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.
– Organizuotos turistinės kelionės kaina turistui gali būti padidinta tik esant šioms aplinkybėms:
— padidėja konkrečios išlaidos (padidėja turistų vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių išlaidų, pasikeičia su į sutartį įtrauktų paslaugų susijusių mokesčių ar rinkliavų, kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant organizuotą turistinę kelionę, dydis, pasikeičia su organizuota turistine kelione susijusios valiutos keitimo kursas);
— tokia konkrečių išlaidų padidėjimo galimybė aiškiai numatyta sutartyje;
— apie tai turistas informuojamas likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.
– Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % bendros organizuotos turistinės kelionės kainos, turistas gali nutraukti sutartį. Jeigu kelionių organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, turistas turi teisę už organizuotą turistinę kelionę mokėti mažesnę kainą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.
– Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai organizuotos turistinės kelionės elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios už organizuotą turistinę kelionę atsakingas kelionių organizatorius organizuotą turistinę kelionę atšaukia, turistas tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.
– Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį organizuotai turistinei kelionei.
– Turistas gali bet kuriuo metu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį sumokėjęs tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.
– Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios esminės organizuotos turistinės kelionės paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, turistui be papildomų išlaidų turi būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis organizuotos turistinės kelionės vykdymui, o kelionių organizatorius neišsprendžia problemos.
– Turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai organizuotos turistinės kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.
– Jei turistui kyla sunkumų, kelionių organizatorius turi suteikti pagalbą.
– Kelionių organizatoriaus nemokumo atveju turisto už organizuotą turistinę kelionę sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu kelionių organizatorius tampa nemokus prasidėjus organizuotai turistinei kelionei, į kurią yra įtrauktos ir transporto paslaugos, garantuojamas turisto repatrijavimas.
– Kelionių organizatorius UAB Kidy Tour“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdamas ADB Compensa Vienna Insurance Group, įmonės kodas: 304080146
– Turistas gali kreiptis į kompetentingą instituciją – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 6751, jeigu dėl kelionių organizatoriaus UAB Kidy Tour“ nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.
Direktyvą (ES) 2015/2302 galima rasti:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302

Turistas
Turisto parašas ____________________
Vardas, pavardė __________________

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА

1.1. Обязательства Туроператора:

1.1.1. Обеспечить надлежащее оказание туристу (-ам) всех указанных в Договоре об организованном туристском путешествии (в дальнейшем в тексте договор) услуг, с учетом законных ожиданий туриста, вне зависимости от того, должен ли такие услуги оказывать сам туроператор или другие поставщики туристских услуг. Каталог и прочий материал с описанием тура, либо измененная программа являются неотъемлемым приложением к договору. На веб-сайте туроператора www.kidytour.lt публикуется новейшая и актуальнейшая информация об отелях, об изменении их категорий, услуг и развлечений в них после заключения договора.

1.1.2. Если не будет собрано минимальное количество туристов, указанное в специальных условиях договора, т. е. 80% всех предназначенных для туристов мест в самолете, на стойком носителе информации сообщить туристу о расторжении договора до начала путешествия не позднее чем за:

1.1.2.1. 20 дней, если продолжительность путешествия более 6 дней;

1.1.2.2. 7 дней, если продолжительность путешествия не менее 2 дней и не более 6 дней;

1.1.2.3. 48 часов, если продолжительность путешествия менее 2 дней.

Если туристам надлежащим образом и своевременно было сообщено о расторжении договора и были возвращены уплаченные за путешествие деньги, туроператор не несет ответственности за понесенный туристами ущерб.

1.1.3. До начала путешествия представить туристу в такой форме, в какой был заключен договор, или в другой форме на выбор туриста необходимые квитанции, купоны, билеты, информацию о намеченном времени отправления и, если применяется, сроке регистрации и намеченном времени ожидания на промежуточных станциях, транспортных узлах и времени прибытия. Туроператор также обязуется предоставить информацию о транспортных средствах, на которых совершается путешествие, об их характеристиках и категории, типе размещения, местонахождении объекта, категории или уровне удобств, а также об основных особенностях и классе (согласно соответствующим правилам принимающего государства), питании. Такая информация также может быть опубликована на веб-сайте туроператора www.kidytour.lt в разделе «Полезная информация».

1.1.4. Предоставить информацию общего характера о паспортных и визовых требованиях страны путешествия, в том числе о приблизительной продолжительности процесса выдачи визы, и информацию о связанных со здоровьем формальностях (информацию о эпидемиологическом состоянии инфекционных заболеваний в государствах путешествия, об обязательных и рекомендуемых профилактических мерах, информацию о порядке оформления страхования здоровья) либо дать ссылки на эту информацию. Такая информация или ссылки на официальные веб-сайты, где опубликована такая информация, публикуются на веб-сайте туроператора www.kidytour.lt в разделе «Полезная информация».

1.1.5. В тех случаях, когда туроператор по договору обязуется предоставить туристу услуги размещения, соответствующие конкретной категории по правилам принимающей страны, без указания конкретного поставщика услуг по размещению, туроператор до подписания договора обязан информировать туриста о типе, категории размещения, а также о питании. Туроператор также обязуется предоставить туристу не вводящую в заблуждение и исчерпывающую информацию об уровне удобств, услуг и развлечений.

1.1.6. Предоставить информацию о фамилии, имени или наименовании, адресе, номере телефона, адресе электронной почты и номере факса местного представителя туроператора, руководителя путешествий, контактного центра или другой службы, которые дают возможность туристу быстро связаться с туроператором и общаться с ним, обратиться за помощью, если турист столкнулся с трудностями, либо заявить претензию на ненадлежащее исполнение или неисполнение договора. При отсутствии таких представителей туроператора указать туристу номер телефона, на который он может позвонить в непредвиденной ситуации, или указать информацию, которая поможет ему связаться с туроператором и (или) турагентом.

1.1.7. Предоставить информацию, позволяющую напрямую связаться с несовершеннолетним лицом или с лицом, сопровождающим несовершеннолетнее лицо в месте нахождения несовершеннолетнего лица, когда по договору, в который включена услуга по размещению, путешествует несовершеннолетнее лицо, которого не сопровождает один из родителей или другое лицо.

1.1.8. Предоставить информацию о необязательном или обязательном страховании расходов, возникающих в случае расторжения туристом договора, или расходов на помощь, включая возвращение туриста в исходное место отправления, при несчастном случае, болезни или смерти. Соответственно, туроператор информирует туриста о том, что при отправлении в тур не обязательно, но рекомендуется приобрести медицинскую страховку, страховку на случай несостоявшегося путешествия, страховку от несчастных случаев или др. Исчерпывающая информация или ссылки на официальные веб-сайты, где опубликована такая информация об условиях и порядке страхования, публикуются на веб-сайте туроператора www.kidytour.lt в разделе «Полезная информация».

1.1.9. Представленные туристом (-ами) персональные данные использовать только для оформления документов путешествия, для заказа услуг путешествия и для исполнения договора.

1.1.10. Без необоснованного промедления предоставить туристу, столкнувшемуся с трудностями, необходимую помощь во время путешествия или в случае обстоятельств непреодолимой силы:

1.1.10.1. предоставить соответствующую информацию об услугах здравоохранения, местных органах власти и консульской помощи;

1.1.10.2. помочь туристу воспользоваться средствами дистанционной связи;

1.1.10.3. помочь найти альтернативные туристские услуги.

1.1.11.  Если возникает обязанность туроператора вернуть туристу все или часть уплаченных туристом или от его имени денег за путешествие, вернуть деньги без необоснованного промедления, но не позднее чем в течение 14 дней со дня расторжения договора.

1.2. Обязательства Туриста:

1.2.1. Оплатить путешествие согласно условиям и в сроки, указанные в договоре:

1.2.1.1. в договоре устанавливаются следующие стандартные условия оплаты: если договор заключается, когда до начала путешествия остается более 3 недель, уплатить аванс в размере 20 процентов, а остальную сумму уплатить не позднее чем за 3 недели до начала путешествия; если договор заключается, когда до начала путешествия остается менее 3 недель, уплатить полную цену путешествия (стандартные условия оплаты);

1.2.1.2. если договор заключается при приобретении предлагаемых туроператором туров во время организуемых туроператором специальных акций по месту нахождения туроператора, у представляющих туроператора турагентов и/или через специальные веб-сайты, уплатить полную цену путешествия;

1.2.1.4. условия данного пункта относительно оплаты путешествия не применяются, если для финансирования путешествия туристом заключен договор финансированиям (потребительского кредита);

1.2.1.5. в договоре указывается общая цена путешествия (включены все налоги, дополнительные взносы, сборы и др. расходы) на всех указанных в договоре туристов. В цену путешествия не включена цена приобретения паспорта, визы, прививок, дополнительного страхования, о приобретении которых должен позаботиться сам турист, курортный сбор, который взимается по прибытии в отель, билеты на платные объекты, на не включенные в цену договора экскурсии и/или другие дополнительные сборы, указанные в договоре или в материале с описанием путешествия.

1.2.2. Своевременно предоставить всю информацию и документы, необходимые туроператору для исполнения договора.

1.2.3. Своевременно прибыть в место начала путешествия, соблюдать указания туроператора относительно путешествия или его отдельных частей, соблюдать общественный порядок, международные правила перевозки пассажиров, порядок перевозки багажа и требования к количеству, числу ввозимых в страну вещей, запреты на ввоз. Исполнять указания пограничных и таможенных служб.

1.2.4. Направляясь в путешествие с ребенком (детьми), соблюдать требования утвержденного постановлением № 302 Правительства Литовской Республики от 28 февраля 2002 г. Описания порядка временного выезда ребенка в зарубежные государства, не принадлежащие Шенгенскому пространству.

1.2.5. Возместить причиненный во время путешествия ущерб (испорченный гостиничный инвентарь, транспортные средства и др.). Если ущерб причинен несовершеннолетним лицом, все убытки возмещает ответственное за него лицо. Если турист признает свою вину и согласен возместить ущерб, ущерб подлежит возмещению на месте. В тех случаях, когда турист вину не признает, туроператор вправе взыскать ущерб в порядке, установленном правовым актами Литовской Республики. Турист не обязан возмещать ущерб, вызванный непреодолимой силой.

1.2.6. Турист, основная сторона договора, обязан информировать других туристов – выгодоприобретателей, что путешествие организуется только по указанным в договоре условиям, и все туристы обязаны исполнять все условия договора, и предоставить им всю информацию, высылаемую туроператором после заключения договора.

2. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТКАЗ
2.1. Право туриста расторгнуть договор:

2.1.1. Турист имеет право в любой момент расторгнуть договор до начала путешествия. В случае расторжения туристом договора туроператор вправе требовать от туриста уплаты установленного в договоре обоснованного платежа за расторжение договора. Размер платежа за расторжение договора зависит от времени, оставшегося до начала путешествия:

  • более чем 21 день до выезда — 20%
  • от 21 до 11 дней до выезда — 50%
  • от 10 дней до 2 дней до выезда — 80%
  • 1 и менее дней до выезда — 100%

Во всех случаях размер платежа за расторжение договора не может превышать установленной в договоре цены тура.

Условия аннулирования входящих в турпакет услуг авиарейса и/или услуг размещения в случае специальных акций могут отличаться от указанных в данном пункте стандартных условий платежа за расторжение договора. Условия аннулирования, отличные от указанных в данном пункте стандартных условий расторжения договора, указаны отдельно в специальных условиях договора.

В случае отказа туриста отправиться в путешествие, когда относительно финансирования путешествия был заключен договор финансирования (потребительского кредита), турист обязан возместить понесенные туроператором убытки, перечисленные в вышеуказанной таблице, не превышая максимальной цены одного путешествия, а за расторжение договора потребительского кредита турист обязан рассчитаться с кредитодателем потребительского кредита  в порядке, установленном в законе «О потребительском кредите» и/или в Договоре о потребительском кредите.

2.1.2. Турист вправе расторгнуть договор и не платить платеж за расторжение договора в следующих случаях:

2.1.2.1. если туроператор до начала путешествия вносит изменения в условия договора, а турист в указанный туроператором разумный срок не дает своего согласия на предлагаемые туроператором изменения условий договора, когда:

2.1.2.1.1. туроператор до начала путешествия вынужден внести существенные изменения в любую из основных услуг и (или) особенностей путешествия;

2.1.2.1.2. туроператор не может выполнить указанные в договоре специальные требования туриста;

2.1.2.1.3. туроператор предлагает увеличить цену путешествия более чем на 8 процентов по статье 6.7521 Гражданского кодекса Литовской Республики (в дальнейшем – Гражданский кодекс);

2.1.2.2. если из-за указанных туристом недостатков дальнейшее исполнение договора не представляется возможным, а туроператор в установленный туристом разумный срок не устраняет недостатки. В случаях, предусмотренных в части 3 статьи 6.7521 Гражданского кодекса, турист вправе просить о снижении цены путешествия или о возмещении ущерба;

2.1.2.3. если в местонахождении цели путешествия или в непосредственной близости от него возникают обстоятельства непреодолимой силы, из-за которых может стать невозможным путешествие или доставка туристов в местонахождение цели путешествия. В таком случае турист вправе требовать, чтобы ему были возвращены уплаченные за путешествие деньги, но ему не предоставляется право на получение дополнительного возмещения ущерба.

2.1.3. Турист вправе, без указания причины, в 14-дневный срок отказаться от заключенного вне торговых помещений договора в порядке, установленном в части 1 статьи 6.22810 Гражданского кодекса, и обязан об этом сообщить туроператору в порядке, установленном в частях 6 и 7 статьи 6.22810 Гражданского кодекса.

2.2. Туроператор вправе расторгнуть договор:

2.2.1. Туроператор вправе до начала путешествия расторгнуть договор, вернуть туристу все уплаченные за путешествие суммы и возместить понесенный туристом ущерб.

2.2.2. При расторжении договора туроператором понесенный туристом ущерб не возмещается в следующих случаях:

2.2.2.1. количество лиц, которые приобрели туры, менее указанного в пункте 1.1.2 договора минимального количества туристов, и турист об этом был информирован в порядке, установленном в пункте 1.1.2 договора;

2.2.2.2. туроператор не может исполнить договор из-за непреодолимой силы и незамедлительно до начала путешествия сообщает туристу о расторжении договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

3.1. Туроператор после заключения договора вправе увеличить цену путешествия. Увеличение цены путешествия возможно только в том случае, когда оно напрямую обусловлено изменением:

3.1.1. цены перевозки туристов из-за расходов на горючее или другие источники энергии;

3.1.2. размера включенных в договор услуг, связанных налогов или сборов (напр., сбор с туриста, налоги аэропорта, др.), взимаемых третьими лицами, напрямую не участвующими в проведении путешествия;

3.1.3. курса обмена валюты, связанной с путешествием.

3.2. Туроператор на стойком носителе информации четко и доходчиво информирует туриста об увеличении цены не менее чем за 20 дней до начала путешествия, указывая причины увеличения цены и как рассчитывалось увеличение цены. Увеличение цены вычисляется путем сложения цены путешествия и разницы между расходами, указанными в пункте 3.1 договора, вычисленными на момент заключения договора, и расходами, вычисленными после изменения размера расходов.

3.3. Если увеличение цены путешествия превышает 8 процентов от конечной цены путешествия, турист имеет право расторгнуть договор или выбрать предлагаемое туроператором альтернативное путешествие.

3.4. Турист после заключения договора имеет право требовать уменьшения цены путешествия в следующих случаях:

3.4.1. в случае сокращения расходов, указанных в пункте 3.1. договора, после заключения договора, но до начала путешествия. Уменьшение цены вычисляется путем вычитания из цены путешествия разницы между указанными в пункте 3.1 договора расходами, вычисленными после изменения размера расходов, и расходами, вычисленными при заключении договора;

3.4.2. в связи с ненадлежащим исполнением договора, если только туроператор не доказывает, что ненадлежащее исполнение договора происходит по вине туриста;

3.4.3. когда в связи с предлагаемыми альтернативными услугами путешествие становится более низкого качества, нежели указано в договоре;

3.4.4. если туроператор по обоснованным причинам не может предложить альтернативные услуги или турист отказывается от них на основании части 5 статьи 6.754 Гражданского кодекса;

3.4.5. если из-за указанных туристом недостатков дальнейшее исполнение договора невозможно, а туроператор в установленный туристом обоснованный срок не устраняет недостатки.

3.5. В случае снижения цены путешествия туроператор вправе с подлежащей возврату туристу суммы удержать фактические расходы на администрирование. По просьбе туриста туроператор должен представить обоснование таких расходов на администрирование.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ДРУГИХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

  1. Туроператор до начала путешествия в одностороннем порядке имеет право вносить изменения в другие условия договора, если:

4.1.1. изменения несущественные;

4.1.2. туроператор на стойком носителе информации в желаемой туристом форме четко и доходчиво представил туристу информацию об изменениях.

4.2. Туроператор без необоснованного промедления на стойком носителе информации четко и доходчиво должен представить туристу информацию о:

4.2.1. предлагаемых изменениях договора;

4.2.2. разумном сроке, в течение которого турист обязан информировать туроператора о своем решении;

4.2.3. последствиях, если турист не даст ответ в указанный туроператором срок;

4.2.4. альтернативном путешествии и его цене, когда предлагается такое путешествие.

4.3. Турист имеет право на свой выбор в указанный туроператором разумный срок согласиться с предлагаемыми туроператором изменениями условий договора или расторгнуть договор, без уплаты платежа за расторжение договора.

4.4. Если турист расторг договор, туроператор может предложить туристу равноценное или более высокого качества другое путешествие. Если в связи с изменениями договора или выбранного альтернативного путешествия ухудшается качество путешествия или уменьшается его цена, турист имеет право требовать возврата разницы уменьшения цены.

4.5. После заключения договора по письменному соглашению обеих сторон может быть изменено любое условие договора.

4.6. Турист, который приобрел тур, имеет возможность не менее чем за 14 дней до начала путешествия изменить дату, продолжительность путешествия, отель и/или тип номера. В таком случае взимается платеж за изменением тура в размере 50 евро. Направление путешествия и сезон путешествия изменению не подлежат.

5.1. Турист вправе уступить своё право на путешествие другому лицу, который приобретёт все права и обязанности туриста по договору, если до начала путешествия представляет туроператору обоснованное сообщение. Сообщение туриста во всех случаях считается обоснованным, если оно представлено не позднее чем за семь дней до начала путешествия.

5.2. Туроператор информирует туриста, уступающего своё право на путешествие другому лицу, о фактических расходах уступки договора и представляет подтверждающие их доказательства. Такие расходы должны быть обоснованными и не должны превышать фактических расходов туроператора, понесённых из-за уступки договора.

5.3. Уступающий право на путешествие турист и другое лицо перед туроператором несут солидарную ответственность за уплату цены путешествия и расходов, связанных с уступкой права на путешествие.

5.4. В тех случаях, когда такая уступка противоречит правилам лица, помощью которого пользуется туроператор (т. е. если за время, оставшееся до начала путешествия, уже не разрешается заказать и/или изменить место в транспортном средстве, отеле и (или) получить визу на имя нового лица), об этом указывается в договоре.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТУРОПЕРАТОРА

6.1. Туроператор является ответственным за любые технические недостатки системы заказа, возникшие по его вине при заключении договора, а также за любые ошибки, сделанные в процессе заказа. Ответственность не применяется, когда ошибки заказа возникли по вине туриста или были вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2. Туроператор обязан без необоснованного промедлении оказать столкнувшемуся с трудностями туристу требующуюся помощь, указанную в пункте 1.1.10. договора.

6.3. Если помощь туристу требуется в связи с причинами, вызванными умышленными или опрометчивыми действиями туриста, туроператор имеет право за оказание такой помощи взимать вознаграждение, размер которого не может превышать фактических понесенных туроператором расходов.

6.4. Турист без необоснованного промедления обязан сообщить туроператору по указанным в договоре контактам о любом замеченном им во время путешествия случае ненадлежащего исполнения договора или неисполнения договора, и указать разумный срок для устранения недостатков. Если недостатки подлежат незамедлительному устранению, указывать срок турист не обязан.

6.5. Если указанные в договоре услуги оказываются не в соответствии с условиями договора, туроператор в установленный туристом разумный срок обязан устранить указанные туристом недостатки, за исключением случаев, когда сделать это невозможно, либо если стоимость расходов на устранение недостатков будет непропорционально большой с учетом масштаба недостатков и ненадлежащим образом оказанных услуг, указанных в договоре.

6.6. Если туроператор не исправляет недостатки по указанным в пункте 6.5 условий договора причинам, турист имеет право требовать, чтобы ему без необоснованного промедления был возмещен имущественный и неимущественный ущерб.

6.7. Если туроператор в установленный туристом разумный срок не устраняет недостатки не по указанным в пункте 6.5 договора причинам, турист может сделать это сам и потребовать покрытия необходимых расходов.

6.8. Если туроператор не может оказать большую часть услуг по договору, либо если услуга возвращения туриста в место отправления не оказывается так, как было договорено, туроператор обязан предложить туристу без дополнительных расходов подходящие альтернативные услуги, качество которых, насколько это возможно, будет равноценным указанному в договоре качеству либо более высокого качества, чтобы можно было продолжать путешествие. Когда в связи с предлагаемыми альтернативами качество путешествия становится более низким, нежели указано в договоре, туроператор соответствующим образом снижает цену путешествия.

6.9. Если предложенные альтернативы не похожи на те услуги, о которых стороны договорились в договоре, либо если предоставленное снижение цены является неадекватным, турист вправе отказаться от них.

6.10. Если недостаточное соответствие существенным образом влияет на исполнение путешествия, а туроператор в установленный туристом обоснованный срок положения не исправляет, турист вправе расторгнуть договор без уплаты платежа за расторжение договора, и попросить снизить цену и (или) возместить имущественный и неимущественный ущерб.

6.11. Если выдвинуть альтернативные предложения не представляется возможным либо если турист отказывается от альтернативных предложений согласно пункту 6.9 договора, турист имеет право на уменьшение цены и (или) возмещение имущественного и неимущественного ущерба без расторжения договора.

6.12. Если путешествие включает услугу перевозки пассажиров, туроператор в случаях, указанных в пунктах 6.9 – 6.11 настоящего договора без дополнительной платы  должен обеспечить возвращение туриста в начальное место отправления на транспорте равноценного вида или на доставку в другую местность с согласия туриста, также вернуть туристу деньги за не оказанные услуги.

6.13. Если из-за непреодолимой силы туроператор не может обеспечить возвращение туриста таким образом, как это предусмотрено в договоре, туроператор обязан оплатить расходы необходимого размещения, категория которого, если это возможно, равноценна указанной в договоре, на период действия обстоятельств непреодолимой силы, но на срок не более трех ночевок для каждого туриста, за исключением случаев, когда в других законах или правовых актах Европейского Союза предусмотрены более продолжительные сроки (напр., для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и для сопровождающих их лиц, для беременных женщин, для несовершеннолетних лиц без сопровождающего лица, также для лиц, нуждающихся в специальной медицинской помощи, если турист о его специальных потребностях сообщает туроператору не менее чем за 48 часов до начала путешествия).

6.14. Турист имеет право требовать возмещения без необоснованного промедления имущественного и неимущественного ущерба в следующих случаях:

6.14.1. если в связи с указанными туристом недостатками дальнейшее исполнение договора невозможно, а туроператор в установленный туристом разумный срок не устраняет недостатки;

6.14.2. если туроператор в силу обоснованных причин не может предложить альтернативные услуги, либо турист от них отказывается по пункту 6.9 договора;

6.14.3. в других случаях, установленных Гражданским кодексом.

6.15. Туроператор не отвечает за ненадлежащее исполнение договора, если доказывает, что ненадлежащее исполнение договора произошло:

6.15.1. по вине туриста;

6.15.2. по вине третьей стороны, не связанной с оказанием услуг по договору, и поэтому не представлялось возможным предусмотреть ущерб или избежать его;

6.15.3. из-за непреодолимой силы.

6.16. Если ущерб, за исключением ущерба, возникшего из-за смерти туриста, вреда здоровью, также умышленного ущерба или ущерба, причиненного по большой неосторожности, туристу причиняется при оказании предусмотренной в договоре услуги, но эту услугу оказывает не сам туроператор, ответственность туроператора за такой ущерб может быть ограничена тройным размером цены путешествия.

6.17. Право туриста на получение возмещения ущерба или право на уменьшение цены не влияет на права пассажиров по регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 261/2004 от 11 февраля 2004 г. об установлении общих правил в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса и об отмене Регламента (ЕЭС) № 295/91 (ОИ 2004 И 046, стр. 1), по Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1371/2007 от 23 октября 2007 г. о правах и обязанностях пассажиров железнодорожного транспорта (ОИ 2007 И 315, стр. 14), по Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 392/2009 от 23 апреля 2009 г. об ответственности при перевозке пассажиров в случае аварии на море (ОИ 2009 И 131, стр. 24), по Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1177/2010 от 24 ноября 2010 г. о правах пассажиров, пользующихся морскими и внутренними водными путями, вносящему частичные изменения в Регламент (ЕС)  № 2006/2004 (ОИ 2010 И 334, стр. 1), по Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 181/2011 от 16 февраля 2011 г. о правах пассажиров в автобусном сообщении и внесении частичных изменений в Регламент (ЕС) № 2006/2004 (ОИ 2011 И 55, стр. 1), и по международным конвенциям.

6.18. По пункту 6.14 договора выплаченное туроператором возмещение ущерба или согласно положениям раздела 3 договора предоставленное туристу туроператором снижение цены и возмещение ущерба, выплаченное на основании указанных в пункте 6.17 договора правовых актов Европейского Союза и международных конвенций, или предоставленное туристу уменьшение цены вычитаются один из другого во избежание двойного возмещения ущерба.

6.19. Причиненный туристу имущественный и неимущественный ущерб возмещается в порядке, установленном Гражданским кодексом.

7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Турист подтверждает, что он информирован о том, что туроператор будет вести обработку персональных данных туриста, которые предоставил турист или которые стали доступны туроператору для возможности исполнения настоящего договора, также с целью прямого маркетинга (только по получении согласия туриста). Правовое основание обработки персональных данных: пункты a), b) части 1 статьи 6 Регламента Европейского Парламента и Совета № 2016/679 от 27.04.2016 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (общего регулирования защиты данных). Обработка и хранение данных будет вестись не дольше, чем того требуют упомянутые цели обработки данных или предусматривают правовые акты, если в них установлено более длительное хранение данных. Данные обработчиков данных: UAB „Kidy Tour“, к. п. 304147043, пр. Конституцийос 12-2, ЛТ-09308, Вильнюс, тел. +370 5 207 80 70, atostogos@kidytour.lt;

7.2. Турист подтверждает, что он информирован, что его персональные данные, необходимые для достижения целей, упомянутых в пункте 7.1, могут быть переданы получателям данных – авиалиниям, партнерам, ответственным за организацию размещения и транспортных услуг, обработчикам данных – турагентам, предприятиям, обслуживающим информационные системы, используемые для организации путешествий, предприятиям, оказывающим другие услуги, в том числе получателям и обработчикам данных за пределами Европейского Союза, с которыми сотрудничает и/или услугами которых пользуется туроператор, если туроператор гарантирует, что эти получатели и обработчики данных придерживаются требований обработки персональных данных, обеспечивающих защиту данных в объеме, соответствующем действительным в Европейском Союзе требованиям, и если такая передача необходима для достижения целей, указанных в пункте 7.1 Договора.

7.3. Турист, обратившийся к туроператору и после установления туроператором его личности, вправе осуществить следующие права относительно своих персональных данных:

7.3.1. получить информацию об обработке данных;

7.3.2. ознакомиться с тем, обработка каких его персональных данных ведется туроператором;

7.3.3. требовать исправления его неточных персональных данных и дополнения его неисчерпывающих персональных данных;

7.3.4. требовать удаления данных («право быть забытым»);

7.3.5. требовать ограничения обработки его персональных данных;

7.3.6. право на перенос данных (применяется к персональным данным, представленным туристом и обработка которых автоматизированными средствами ведется на основании договора или согласия);

7.3.7. в том случае, когда обработка персональных данных ведется на основании согласия – право в любой момент свое согласие отозвать;

7.4. Турист берет на себя полную ответственность за правильность и точность представленных туроператору своих персональных данных и персональных данных других туристов (если предоставлены). Турист при представлении, редактировании или ином упорядочивании данных (включая собственные персональные данные и/или персональные данные других туристов), гарантирует, что он имеет право на такое упорядочение данных и берет на себя полную ответственность за убытки, которые могут быть понесены туроператором и/или третьими лицами из-за незаконной обработки таких данных.

7.5. Если турист полагает, что его права относительно персональных данных были нарушены, вправе подать жалобу в Государственную инспекцию по защите данных, ул. Л. Сапегос 17, ЛТ-10312 Вильнюс, тел. 8 5 2127532, эл. почта ada@ada.lt, веб-сайт www.ada.lt.

7.6. Права туриста(-ов), указанные выше, могут быть реализованы, связавшись с туроператором одним из указанных способов: по эл. почте: atostogos@kidytour.lt, телефону: +370 5 207 80 70, посетив бюро туроператора по адресу пр. Конституцийос 12-2, ЛТ-09308 Вильнюс (часы работы: I-V 9:00 – 18:00).

7.7. Персональные данные туриста(-ов), обработка которых ведется с целью исполнения настоящего договора, туроператор будет хранить на протяжении 10 (десяти) лет со дня исполнения или окончания договора. По истечении указанного срока персональные данные туриста(-ов) будут удалены в разумный срок.

7.8. Более детальная информация об обработке персональных данных и связанных с этим правах публикуется на веб-сайте туроператора www.kidytour.lt.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ     

8.1. Если во время путешествия возникли претензии относительно ненадлежащего исполнения или неисполнения договора, Турист обязан без необоснованного промедления в письменном виде или на стойком носителе информации предъявить их указанному в договоре руководителю тура, местному представителю туроператора, контактному центру или другой службе, а при отсутствии таковых, – туроператору.

8.2. Когда договор заключен через турагента, турист вправе представить сообщения, просьбы или претензии непосредственно турагенту, который без необоснованного промедления передает сообщения, просьбы или претензии туроператору. При получении турагентом сообщений, просьб или претензий туриста считается, что их получил туроператор.

8.3. Туроператор обязан безвозмездно рассмотреть обращение туриста и в случае несогласия с требованиями туриста обязан не позднее чем в течение 14 дней со дня получения обращения туриста представить туристу исчерпывающий мотивированный письменный ответ, подтвержденный документами. Если в адрес туроператора поступила претензия, содержащая недостатки (напр., не подписанная, поданная лицом, не имеющим права выступать в качестве представителя, либо не были представлены документы, подтверждающие надлежащее представительство, если не были приложены доказательства, обосновывающие изложенные в претензии жалобы, или др.), туроператор вправе обратиться к туристу с просьбой исправить недостатки. Срок подачи письменного ответа туроператора исчисляется со дня получения обращения туриста после устранения недостатков.

8.4. Если турист не удовлетворен ответом туроператора, он имеет право по одному и тому же предмету спора в течение одного года обратиться в орган, рассматривающий потребительские споры.

8.5. Споры относительно ненадлежащего исполнения или неисполнения договора во внесудебном порядке рассматриваются в установленном законом Литовской Республики «О защите прав потребителей» порядке в Государственной службе по защите прав потребителей, по адресу ул. Вильняус 25, ЛТ-01402 Вильнюс, эл. п. tarnyba@vvtat.lt, факс (8 5) 279 1466, веб-сайт www.vvtat.lt. В электронном виде ходатайство можно представить через платформу EGS http://ec.europa.eu/odr/.

8.6. Обращение туриста в орган по рассмотрению потребительских споров не лишает туриста права обратиться в суд общей компетенции Литовской Республики в установленном Гражданским процессуальным кодексом порядке с ходатайством о рассмотрении спора по существу.

8.7. Договор оформляется в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой стороны.

8.8.  Если договор оформляется дистанционным путем, туроператор без необоснованного промедления после заключения договора на стойком носителе информации представляет туристу копию договора или подтверждение договора.

8.9. Копия договора, заключенного вне торговых помещений, или подтверждение о заключении договора предоставляются туристу в бумажном виде или, если турист согласен, на другом стойком носителе информации.

8.10. Турист подтверждает, что он до подписания настоящего договора получил письменный документ (договор, каталог, программу или другой материал с описанием путешествия) или ссылку на электронный документ, в котором изложена вся связанная с путешествием информация: о размещении, об оказываемых в путешествии услугах, посещаемых местах, маршруте путешествия, месте отправления и возвращения, продолжительности ожидания на стоянках транспорта, транспортных узлах; транспортном средстве; наименование туроператора, его адрес, номер телефона и адрес электронной почты, информацию о фамилии, имени или наименовании, адресе, номере телефона, адресе электронной почты и номере факса местного представителя туроператора, руководителя путешествий, контактного центра или другой службы, которые дают возможность туристу быстро связаться с туроператором и общаться с ним, обратиться за помощью, если турист столкнулся с трудностями, либо заявить претензию на ненадлежащее исполнение или неисполнение договора; информацию общего характера о паспортных и визовых требованиях страны путешествия, включая приблизительную продолжительность выдачи визы и информацию о связанных со здоровьем формальностях (информацию об эпидемиологическом положении с инфекционными заболеваниями в государствах, в которых проходит путешествие, об обязательных и рекомендуемых профилактических мерах, информацию о порядке оформления страхования здоровья); информацию, по которой можно напрямую связаться с несовершеннолетним лицом или с лицом, сопровождающим несовершеннолетнее лицо в месте нахождения несовершеннолетнего лица, когда по договору о путешествии, в который включена услуга размещения, путешествует несовершеннолетнее лицо без сопровождения одного из родителей или другого лица; информацию о необязательном или обязательном страховании уплаты расходов, возникающих в случае расторжения туристом договора, или помощи, в том числе возвращение туриста в исходное место отправления, расходов при несчастном случае, болезни или смерти.

8.11. Турист подтверждает, что он информирован о веб-сайте туроператоров www.kidytour.lt.

8.12. Положения договора являются обязательными для туроператора и для всех туристов. Турист подтверждает, что он досконально ознакомился с представленным договором и понял все его положения, информировал других туристов выгодоприобретателей о том, что тур организуется только в соответствии с указанными в настоящем договоре условиями, и все туристы обязаны исполнять все условия договора.

Приложения к договору:

  • Программа
  • Другой материал с описанием путешествия

Турист подтверждает, что он получил ссылку на электронный документ (описание отеля, материал с описанием путешествия, памятку для путешественника) и ознакомился с ним на веб-сайте туроператора www.kidytour.lt:

______________________ (подпись)

Согласие / несогласие туриста на обработку персональных данных (имени, фамилии, номера телефона, адреса электронной почты) в целях прямого маркетинга:

Согласен ______________________ (подпись)

Не согласен ____________________ (подпись)

По получении согласия туриста персональные данные туриста будут храниться на протяжении 10 (десяти) лет со дня получения согласия. Турист вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку его персональных данных в целях прямого маркетинга, отправив об этом соответствующее сообщение туроператору по эл. почте atostogos@kidytour.lt. Туроператором привлекаются определенные поставщики услуг (обработчики данных) для обработки персональных данных туриста в целях прямого маркетинга. Такими обработчиками данных являются AB „Avia Solutions Group“(поставщик услуг, связанных с информационными технологиями) и поставщик услуги рассылки коротких SMS-сообщений UAB „Damona ir ko“.

Поиск предложений….

Просьба подождать, пока мы ищем лучшие предложения, это может занять до 15 секунд.