Paslaugų teikimo sutartis

UAB „Kidy Tour“ Organizuotos turistinės kelionės sutartis

Prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarties numeris: 600 0000090. Prievolių įvykdymo užtikrinimo sutarties galiojimo terminas: 2022.05.28. Prievolių įvykdymo užtikrinimą suteikęs subjektas: „ADB Compensa Vienna Insurance Group“, į.k. 304080146, Ukmergės g. 280, Vilnius, LT-06115, Lietuva, tel. 19111, skambinant iš užsienio +370 5 249 1911, info@compensa.lt.

Kontaktinė informacija pagalbos atveju: UAB „Kidy Tour“, Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, kontaktinio centro tel. +370 5 207 8070, el. paštas atostogos@kidytour.lt

II. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1. Kelionių organizatoriaus įsipareigojimai:

1.1.1. Užtikrinti turistui (-ams) visų Organizuotos turistinės kelionės sutartyje (toliau tekste, sutartis) nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Кatalogas ir kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.kidytour.lt skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po sutarties sudarymo.

1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t.y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus:

1.1.2.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;

1.1.2.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;

1.1.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.

Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius neatsako už turistų patirtą žalą.

1.1.3.Iki kelionės pradžios, pateikti turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita turisto pasirinkta forma būtinus kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą. Pastaroji informacija taip pat gali būti skelbiama kelionių organizatoriaus internetinio puslapio www.kidytour.lt skyrelyje „Naudinga informacija“.  

1.1.4. Suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikti nuorodas į šią informaciją. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus internetinio puslapio www.kidytour.lt skyrelyje „Naudinga informacija“.

1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį.

1.1.6. Suteikti informaciją apie kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia turistui galimybę greitai susisiekti su kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį. Jei tokių kelionių organizatoriaus atstovų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu.

1.1.7. Suteikti informaciją, leidžiančią tiesiogiai susisiekti su nepilnamečiu arba su nepilnametį lydinčiu asmeniu nepilnamečio buvimo vietoje, kai pagal sutartį, į kurią įtraukta apgyvendinimo paslauga, keliauja nepilnametis, kurio nelydi vienas iš tėvų ar kitas asmuo.

1.1.8. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti. Sutinkamai su tuo, kelionių organizatorius informuoja turistą apie tai, kad išvykstant į kelionę neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti medicininių išlaidų kelionės metu draudimą, neįvykusios kelionės draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ar kt. Išsami informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra pateikiama informacija apie draudimų sąlygas ir įsigijimo tvarką, skelbiama kelionių organizatoriaus internetinio puslapio www.kidytour.lt skyrelyje „Naudinga informacija“.

1.1.9. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui, kelionės paslaugų užsakymui ir sutarties vykdymui.

1.1.10. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:

1.1.10.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;

1.1.10.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;

1.1.10.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.

1.1.11.  Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį turisto ar jovardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

1.2. Turisto įsipareigojimai:

1.2.1. Apmokėti už kelionę sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais:

1.2.1.1. sutartyje nustatomos šios standartinės apmokėjimo sąlygos: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės apmokėjimo sąlygos);

1.2.1.2. jei sutartis sudaroma įsigyjant kelionių organizatoriaus siūlomas keliones per kelionių organizatoriaus organizuojamas specialias akcijas kelionių organizatoriaus buveinėje, pas kelionių organizatorių atstovaujančius kelionių pardavimo agentus ir/arba per specialius internetinius puslapius, sumokėti visą kelionės kainą;

1.2.1.3. šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį;

1.2.1.4. sutartyje nurodoma bendra kelionės kaina (įskaičiuoti visi mokesčiai, papildomos įmokos, rinkliavos ir kt. išlaidos) visiems sutartyje nurodytiems turistams. Į kelionės kainą neįskaičiuota paso, vizos, skiepų, papildomų draudimų įsigijimo kaina, kurių įsigijimu privalo pasirūpinti pats turistas, kurorto mokestis, mokamas atvykus į viešbutį, bilietai į mokamus objektus, į sutarties kainą neįtrauktas ekskursijas ir/ar kiti sutartyje ar kelionę aprašančioje medžiagoje nurodyti papildomi mokesčiai.

1.2.2. Laiku pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti sutartį.

1.2.3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus.

1.2.4. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.

1.2.5. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

1.2.6. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.

2. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. ATSISAKYMAS

2.1. Turisto teisė nutraukti sutartį:

2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:

daugiau kaip 21 diena iki išvykimo20%
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo50%
nuo 10 dienų iki 2 dienų iki išvykimo80%
likus 1 ir mažiau dienų iki išvykimo100%

Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos.

Skrydžio ir/ar apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, anuliacijos sąlygos specialių akcijų atvejais, gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties nutraukimo mokesčio sąlygų. Anuliacijos sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties nutraukimo mokesčio sąlygų, yra atskirai nurodomos specialiosiose sutarties sąlygose.

Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme ir/ar Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

2.1.2. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:

2.1.2.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:

2.1.2.1.1. kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;

2.1.2.1.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;

2.1.2.1.3. kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.7521 straipsnį;

2.1.2.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą;

2.1.2.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

2.1.3. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

2.2. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį:

2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą.

2.2.2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:

2.2.2.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1.1.2 punkte nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.1.2 punkte nustatyta tvarka;

2.2.2.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.

3. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS

3.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):

3.1.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;

3.1.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;

3.1.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.

3.2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Kainos padidėjimas apskaičiuojamas prie kelionės kainos pridedant skirtumą tarp sutarties 3.1 punkte nurodytų išlaidų, apskaičiuotų sutarties sudarymo metu, ir išlaidų, apskaičiuotų po išlaidų dydžio pasikeitimo.

3.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.

3.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais:

3.4.1. sumažėjus sutarties 3.1. punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios. Kainos sumažėjimas apskaičiuojamas iš kelionės kainos atimant skirtumą tarp sutarties 3.1 punkte nurodytų išlaidų, apskaičiuotų po išlaidų dydžio pasikeitimo ir apskaičiuotų sutarties sudarymo metu;

3.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;

3.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje;

3.4.4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį;

3.4.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.

3.5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą.

4. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

4. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas, kuomet:

4.1.1. pakeitimai nėra esminiai;

4.1.2. kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.

4.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:

4.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;

4.2.2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą;

4.2.3. pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą;

4.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.

4.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.

4.4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.

4.5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

4.6. Turistas, įsigijęs kelionę, turi galimybę iki kelionės pradžios likus ne mažiau kaip 14 dienų pakeisti kelionės datą, trukmę, viešbutį ir/ar kambario tipą. Tokiu atveju taikomas 50 Eur dydžio kelionės keitimo mokestis. Kelionės kryptis ir kelionės sezonas gali būti keičiami.

5. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

5.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki kelionės pradžios.    

5.2. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.

5.3. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir kitas asmuo kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.

5.4. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti ir/ar keisti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), apie tai nurodoma sutartyje.

6. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

6.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.

6.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1.1.10. punkte.

6.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

6.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.

6.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus,išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.

6.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 6.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala.

6.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.

6.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.

6.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.

6.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.

6.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.

6.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 6.9 – 6.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

6.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).

6.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:

6.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;

6.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 6.9 punktą;

6.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

6.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:

6.15.1. turisto kaltės;

6.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;

6.15.3. nenugalimos jėgos.

6.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.

6.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1),2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p.1),2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1),ir pagal tarptautines konvencijas.

6.18. Pagal sutarties 6.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 3 skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.

6.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Turistas patvirtina kad yra informuotas, jog kelionių organizatorius tvarkys turisto asmens duomenis, kuriuos turistas pateikė ar kurie tapo prieinami kelionių organizatoriui tam, kad būtų galima įvykdyti šią sutartį, taip pat panašių paslaugų/prekių tiesioginės rinkodaros tikslu, kai kelionių organizatorius, teikdamas paslaugas yra gavęs turisto elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, ir turistas tokiam tvarkymui neprieštarauja. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties sudarymas ir vykdymas), f punktas (teisėtas interesas pasiūlyti panašias paslaugas/prekes) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalis (panašių paslaugų/prekių rinkodara, kai asmuo neprieštarauja). Duomenys bus tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja minėti duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Duomenų valdytojų duomenys: UAB „Kidy Tour“, į.k. 304147043, Dariaus ir Girėno 21A, Vilnius, tel. +370 5 207 80 70, atostogos@Kidytour.lt;  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: privacy@kidytour.lt.

7.2. Turistas patvirtina, kad yra informuotas, jog jo asmens duomenys, kurie yra būtini 7.1 punkte minėtiems tikslams (išskyrus tiesioginės rinkodaros tikslą) pasiekti, gali būti perduoti duomenų gavėjams – avialinijoms, partneriams, atsakingiems už apgyvendinimo ir transporto paslaugų organizavimą, duomenų tvarkytojams (įskaitant tiesioginės rinkodaros tikslą atitinkamiems duomenų tvarkytojams) – kelionių pardavimo agentams, kelionių organizavimui naudojamų informacinių sistemų priežiūrą teikiančioms įmonėms, įmonėms, teikiančioms kitas paslaugas, tame tarpe duomenų gavėjams ir tvarkytojams už Europos Sąjungos ribų, su kuriais kelionių organizatorius bendradarbiauja ir/arba kurių paslaugomis naudojasi, jeigu kelionių organizatorius užtikrina, kad šie duomenų gavėjai ir tvarkytojai prisilaiko asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, užtikrinančių duomenų saugumą tokia pačia apimtimi, kaip reikalaujama Europos Sąjungoje, ir jei toks perdavimas būtinas Sutarties 7.1 punkte nurodytiems tikslams pasiekti.

7.3. Turistas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų teises:

7.3.1. gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

7.3.2. susipažinti su kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;

7.3.3. reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis;

7.3.4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

7.3.5. reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

7.3.6. teisę į duomenų perkeliamumą (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos turistas pateikė ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);

7.3.7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;

7.3.8. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Tokiu atveju, kelionių organizatorius nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai kelionių organizatorius kaip duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto (turisto) interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

7.4. Turistas prisiima visą atsakomybę dėl kelionių organizatoriui pateiktų savo ir kitų turistų asmens duomenų (jei teikia) teisingumo ir tikslumo. Turistas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir/ar kitų turistų asmens duomenis), užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti kelionių organizatoriui ir/ar trečiųjų asmenų nuostolius. Turistas taip pat įsipareigoja, tokiu atveju, jeigu teikia Kelionių organizatoriui kitų turistų asmens duomenis, prieš perduodamas duomenis, informuoti šiuos asmenis, kurių duomenys teikiami, apie tokį duomenų perdavimą, nurodant, kam, kokie jų duomenys ir kokiu tikslu bus perduoti, bei informuojant juos, kad išsami informacija apie jų duomenų tvarkymą yra skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.kidytour.lt.

7.5. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos 17, LT-10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš pateikdami oficialų skundą, rekomenduojame susisiekti su kelionių organizatoriumi, kad galėtume rasti teisingą sprendimą. Kelionių organizatoriaus kontaktiniai duomenys nurodyti šios sutarties 7.6 punkte.

7.6. Turisto(-ų) teisės, nurodytos aukščiau, gali būti įgyvendintos susisiekus su kelionių organizatoriumi vienu iš nurodytų būdų: el. paštu: privacy@kidytour.lt,  atostogos@kidytour.lt, telefonu: +370 5 207 80 70, apsilankius kelionių organizatoriaus biure adresu Dariaus ir Girėno 21A, Vilnius (darbo laikas: I-V 9:00 – 18:00).

7.7. Turisto(-ų) asmens duomenys, kurie tvarkomi šios sutarties vykdymo tikslu, po sutartinių santykių pabaigos bus kelionių organizatoriaus saugomi įstatymų numatytą saugojimo laikotarpį, kurio reikalaujama pagal komercinius ir fiskalinius įstatymus. Šiuo laikotarpiu asmens duomenys gali būti tik saugomi, o kitaip tvarkomi tik tuo atveju, jei valstybės įgaliotos institucijos, įstaigos atliks auditą arba imsis kitokio teisinio proceso arba kelionių organizatoriui reikės apginti teisėtus interesus. Suėjus nurodytam terminui turisto(-ų) asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį. Jūsų asmens duomenis panašių paslaugų/prekių tiesioginės rinkodaros tikslu kelionių organizatoriaus bus naudojami ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus po sutartinių santykių pabaigos arba trumpiau, jei gaunamas turisto prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Pasibaigus naudojimo terminui, duomenys bus saugomi tik įstatymų numatytą saugojimo terminą ir tvarkomi kitaip tik tuo atveju, jei valstybės įgaliotos institucijos, įstaigos atliks auditą arba imsis kitokio teisinio proceso arba kelionių organizatoriui reikės apginti teisėtus interesus.

7.8. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Privatumo politikoje kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.kidytour.lt.

7.9. Jeigu prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui kelionių organizatoriaus panašių paslaugų/prekių rinkodaros tikslu, prašau įrašykite žodį prieštarauju: ___________________, arba kreipkitės šios sutarties 7.6 punkte nurodytais kontaktais. Taip pat informuojame, kad kelionių organizatoriaus naujienų galite atsisakyti, paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose ir/ar pranešimuose.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS                     

8.1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo Turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui.

8.2. Kai sutartis sudaryta per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius.

8.3. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių organizatoriui gavus pretenziją, turinčią trūkumų (pvz. nepasirašytą, paduotą neturinčio teisės atstovauti asmens arba nepateikus tinkamą atstovavimą patvirtinančių dokumentų, nepridėjus pretenzijoje išdėstytų nusiskundimų pagrindžiančių įrodymų ar kt.), kelionių organizatorius turi teisę kreiptis į turistą su prašymu ištaisyti trūkumus. Terminas kelionių organizatoriaus rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo turisto kreipimosi su ištaisytais trūkumais gavimo dienos. Kelionių organizatorius turi teisę pratęsti pretenzijos nagrinėjimo terminą ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui dėl svarbių priežasčių, pateikdamas turistui pranešimą patvariojoje laikmenoje. 

8.4. Jei turisto netenkina kelionių organizatoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl to paties ginčo dalyko per vienus metus kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją.

8.5. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

8.6. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.

8.7  Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Šalys susitaria, kad sutartis yra laikoma pasirašyta, kai siekdamos išreikšti valią sudaryti sutartį šalys atlieka bet kurį iš žemiau nurodytų veiksmų:

8.7.1 sutartis abiejų šalių pasirašoma kvalifikuotu arba nekvalifikuotu elektroniniu parašu;

8.7.2 šalys elektroninėmis priemonėmis (el. paštu, naudojant PDF, JPG, PNG ar panašius formatus) apsikeičia ranka pasirašytomis sutarties kopijomis; arba

8.7.3 šalys elektroniniais laiškais apsikeičia tokio turinio pranešimais, kurie leidžia spręsti, kad šalys išreiškė savo valią sudaryti ir vykdyti sutartį.

Šalys viena kitai pareiškia ir patvirtina, kad sutarties pasirašymas bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų yra prilyginamas rašytiniam turisto parašui.

8.8  Šalys susitaria, kad vienu iš sutarties 8.7.1-8.7.3 punktuose nurodytu būdu pasirašyta sutartis laikoma sudaryta tik tuo atveju jei turistas kelionės organizatoriui ar jo atstovui persiunčia pasirašytą sutartį per kelionės organizatoriaus ar jo atstovo nurodytą terminą. Turistui nepasirašius sutarties per nurodytą terminą sutartis vienašaliu kelionės organizatoriaus sprendimu gali būti laikoma nesudaryta. Tokiu atveju kelionės organizatorius privalo per protingą terminą informuoti turistą, kad sutartis tarp šalių nesudaryta.

8.9  Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai sutartis nėra sudaryta vienu iš sutarties 8.7 punkte nurodytų būdų, dalies ar visos kainos sumokėjimas už šia sutartimi užsakytas paslaugas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka yra pripažįstamas turisto oferta (pasiūlymu) kelionių organizatoriui sudaryti sutartį. Sutartis laikoma sudaryta jeigu kelionės organizatorius, gavęs tokiu būdu išreikštą turisto ofertą (pasiūlymą), ją akceptuoja vienu iš toliau numatytų būdų: (i) kelionių organizatorius informuoja turistą, kad turisto pateiktą pasiūlymą akceptuoja; (ii) kelionių organizatorius pradeda vykdyti sutartį. Kelionės organizatorius turi teisę dėl bet kokios priežasties atsisakyti akceptuoti turisto pateiktą ofertą (pasiūlymą) ir įsipareigoja per protingą terminą grąžinti turistui sumokėtus pinigus.

8.10  Siekdamos aiškumo, šalys susitaria, kad turistui pasirašant sutartį vienu iš sutarties 8.7.1-8.7.3 ar 8.9 punktuose nurodytų būdų yra laikoma, kad turistas tuo pačiu pasirašo ir patvirtina, kad yra gavęs nuorodą į elektroninį dokumentą (viešbučio aprašymą, kelionę aprašančią medžiagą, atmintinę keliautojui) ir su juo susipažino kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.kidytour.lt. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu.

8.11. Jei sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje (įskaitant, bet neapsiribojant el. paštu) turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.

8.12. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba, jei turistas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.

8.13. Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, programą ar kitą kelionę aprašančią medžiagą) arba nuorodą į elektroninį dokumentą, kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: apie apgyvendinimą, kelionėje teikiamas paslaugas, lankomas vietas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laukimo transporto stotelėse trukmę, transporto jungtis; transporto priemonę; kelionių organizatoriaus pavadinimą, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia turistui galimybę greitai susisiekti su kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį; bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką); informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai susisiekti su nepilnamečius ar nepilnametį lydinčius asmeniu nepilnamečio buvimo vietoje, kai pagal kelionės sutartį, į kurią įtraukta apgyvendinimo paslauga, keliauja nepilnametis, kurio nelydi vienas iš tėvų arba kitas asmuo; informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju mokėti.

8.14. Turistas patvirtina, kad yra informuotas apie kelionių organizatorių internetinį puslapį www.kidytour.lt

8.15. Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus ­ naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

Sutarties priedai:

  • Programa
  • Kita kelionę aprašanti medžiaga

Turistas patvirtina, kad gavo nuorodą į elektroninį dokumentą (viešbučio aprašymą, kelionę aprašančią medžiagą, atmintinę keliautojui) ir su juo susipažino kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.kidytour.lt:

______________________ (parašas)

ŠALIŲ PARAŠAI IR DUOMENYS:

Kelionių organizatorius (pagrindinė sutarties šalis, pavadinimas/vardas, pavardė, juridinio asmens kodas,) Atstovaujamas kelionių pardavimo agento (pavadinimas/vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, adresas, telefono Nr., el. paštas)Turistas, pasirašantis sutartį (pagrindinė sutarties šalis, vardas, pavardė)
/parašas//parašas/